ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Moldflow Insight Advanced Cool and Warp

หลักสูตร Autodesk Moldflow Insight Advanced Cool and Warp

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

     หลักสูตร Autodesk Moldflow Insight Advanced Cool and Warp ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ในการทำงานด้วยประเภทของการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การหล่อเย็นและโก่งงอของชิ้นงาน เช่น การวิเคราะห์วัสดุที่เป็น fiber, การศึกษาความแตกต่างของวัสดุแต่ล่ะชนิดที่นำมาใช้ในการทำระบบหล่อเย็นและทำความเข้าใจถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการโก่งงอหรือการบิดตัว เป็นต้น โดยผ่านการฝึกปฏิบัติจริง

เนื้อหาของหลักสูตร

     ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Moldflow Insight

  • การเตรียมชิ้นงานเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์การฉีดพลาสติก
  • การนำเข้าชิ้นงานเข้าสู่ Autodesk Moldflow Insight
  • เรียนรู้การใช้คำสั่งการวิเคราะห์การหล่อเย็น, การโก่งงอของชิ้นงานขั้นสูงใน Autodesk Moldflow Insight
  • ตรวจสอบความถูกต้องที่ได้หลังจากทำการวิเคราะห์ในโปรแกรม
  • การฝึกการปฏิบัติด้วยการทำตัวอย่างจากแบบฝึกหัด
  • ข้อสรุปและข้อแนะนำในการวิเคราะห์การหล่อเย็นและการโก่งงอหรือการบิดตัวขั้นสูง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

     หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องผ่านการอบรมในคอร์ส Autodesk Moldflow Insight Fundamentals

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Moldflow ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 15,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 30,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา