ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Navisworks Freedom (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk Navisworks Freedom

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

หลักสูตร “Autodesk Navisworks Freedom” ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนการตั้งค่าสภาพแวดล้อมของโปรแกรมให้เหมาะสมตามรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าอบรม (Workspaces) การใช้เครื่องมือในการจัดการวัตถุ (Search and Selection Tools) การจัดการวิวหรือมุมมอง (Navigation Tools) และการวันระยะต่างด้วย (Measure Tools) ด้วยตัวอย่างพร้อมเวิร์คโฟลว์ (Workflow) ของการใช้โปรแกรมในสถานการจริง

เนื้อหาของหลักสูตร

  • การตั้งค่า Workspace และ Interface ของโปรแกรม
  • การจัดการกับวัตถุด้วย Select and Search Tools
  • การรีวิวโครงการหรือโมเดลด้วย Navigation Tools
  • การรีวิวภาพหรือแอนิเมชันที่ถูกบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ Saved Viewpoints
  • การรีวิวการจาลอง 4D Simulation และการใช้ Time Linear Playback Tools 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  • ต้องเข้าใจหลักการออกแบบโมเดล 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ รู้จักไฟล์ 3 มิติ ชิดต่างๆ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Window (7,8.1 และ 10)

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Audesk Navisworks ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 7,500 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา