ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ)

หลักสูตร เตรียมสอบ Autodesk Revit Architecture Certified User

ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “เตรียมสอบ Autodesk Revit Architecture Certified User” จะสอนโดยให้ความสำคัญกับหัวข้อหรือคำสั่งในการออกข้อสอบในระดับ Certified User เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนที่จะเข้าทดสอบ Autodesk Revit Certified User ( 30 ข้อ 75 นาที) โดยมีเนื้อหา 4 หัวข้อดังนี้ Elements and Families, Modeling, Views และ Documentation

เนื้อหาของหลักสูตร

  • กลุ่มคำสั่งสร้างและแก้ไข Elements and Families
  • กลุ่มคำสั่งในการสร้างโมเดล Modeling
  • กลุ่มคำสั่งจัดการและสร้าง View
  • กลุ่มคำสั่งงานเอกสาร Documentation

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

  • มีพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย Autodesk Revit
  • มีประสบการณ์การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย Autodesk Revit ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of User จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 22,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา