ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit Collaboration Tools

หลักสูตร Autodesk Revit Collaboration Tools

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Revit Collaboration Tools” จะสอนเครื่องมือของ Autodesk Revit ในการทำงานร่วมกันเป็นโครงการ และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลด้านการออกแบบระหว่างผู้ใช้งาน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้สามารถสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงจะได้เรียนรู้การเชื่อมโยง (Linking) ของ Revit เองและการเชื่อมโยงกับไฟล์ CAD จากโปรแกรมอื่นๆ อีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การตั้งค่าเฟสของโครงการ (Set Up Project Phasing)
 • การสร้างตัวเลือกของการออกแบบ (Variety of Design Options)
 • การใช้ Groups
 • การเชื่อมโยง (Linking) ไฟล์ของ Revit
 • การทำงาน ประสานงาน รวมถึงการตรวจสอบในโครงการ (Copy/Monitor and Coordination Review )
 • การ รับ-ส่ง ไฟล์ไฟล์ Vector หรือ Raster เข้าหรือส่งออก และการส่งไฟล์ Revit ไปสู่การวิเคราะห์ทางพลังงาน
 • การใช้ Worksheet

 คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

ต้องผ่านข้อไดขอหนึ่งจากหัวข้อต่อไปนี้

 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย Autodesk Revit หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการออกแบบสถาปัตยกรรม มาแล้ว
 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบงานระบบด้วย Autodesk Revit หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการออกแบบงานระบบ (MEP) มาแล้ว
 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบงานโครงสร้างด้วย Autodesk Revit หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการออกแบบงานโครงสร้าง มาแล้ว

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 6,900 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา