ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการออกแบบงานระบบ (MEP)

ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการออกแบบงานระบบ” เหมาะกับผู้ที่จะเริ่มใช้ Revit  หรือผู้ที่ต้องการเสริมความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมให้มีความเข้าใจในโปรแกรมมากขึ้น โดยหลักสูตรนี้จะสอนการใช้คำสั่งสำหรับพื้นฐานในการออกแบบงานโครงสร้าง โดยจะมุ่งเน้นใผห้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเวิร์กโฟลว์การทำงานของโปรแกรมในการออกแบบงานระบบของอาคารทั้ง 3 ระบบ คือ งานระบบปรับอากาศ HAVC System, งานระบบไฟฟ้า Electrical System และงานระบบสุขาภิบาล Piping & Plumbing System

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เวิร์คสเปสและอินเตอร์เฟสของโปรแกรม Autodesk Revit (Workspace and Interface)
 • คำสั่งสำหรับสร้างและแก้ไขวัตถุ (Sketching Tools and Edit Element)
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับออกแบบงานระบบ (Linking, Levels)
 • การออกแบบระบบปรับอากาศ HVAC System
 • การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System
 • การออกแบบระบบสุขาภิบาล Piping & Plumbing System

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบงานงานระบบอาคาร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of User จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 9,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา