ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ)

หลักสูตร เตรียมสอบ  Autodesk Revit MEP Mechanical Building Systems Certified Professional

ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “เตรียมสอบ Autodesk Revit MEP Mechanical Building Systems Certified Professional” จะสอนโดยให้ความสำคัญกับหัวข้อหรือคำสั่งในการออกข้อสอบในระดับมืออาชีพ (Certified Professional) เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนที่จะเข้าทดสอบ Autodesk Revit MEP Mechanical Building Systems Certified Professional (35 ข้อ 120 นาที) โดยมีเนื้อหา 5 หัวข้อดังนี้ Collaboration, Documentation, Element, Modeling, และ Views

เนื้อหาของหลักสูตร

  • กลุ่มคำสั่งการทำงานร่วมกัน Collaboration
  • กลุ่มคำสั่งงานเอกสาร Documentation
  • กลุ่มคำสั่งในการสร้างอุปกรณ์ Element
  • กลุ่มคำสั่งในการสร้างโมเดล Modeling
  • กลุ่มคำสั่งจัดการและสร้าง View

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

  • มีประสบการณ์การออกแบบงานระบบปรับอากาศและสุขาภิบาลด้วย Autodesk Revit ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Professional จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 25,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 35,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา