ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit Structure Advanced

หลักสูตร Autodesk Revit Structure Advanced

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

        หลักสูตร “Autodesk Revit Structure Advanced” จะเป็นการแนะนำการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดทำ Model โครงสร้าง และการจัดทำแบบ 2 มิติ ที่งานลักษณะเฉพาะทางนั้น ๆ อีกทั้งยังสอนการแก้ไขคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Family (บล็อก) เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานรวมถึงการปรับแต่ง Parameter เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน และยังสอนเทคนิคการประการค่าตัวแปร Global Parameter เพื่อใช้งานในการกำหนดค่าให้กับ Model งาน รวมถึงการใช้งาน Function ในการกำหนดสูตรการคำนวณหาปริมาณงานเหล็กตัดต่าง ๆ (Schedule/Quantity) ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นอีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้การแก้ไขชนิดของคาน ในงานโครงสร้าง
 • เรียนรู้การปรับแต่ง Profile โครงถัก Truss
 • เรียนรู้การสร้าง Bar Cut List พร้อมทั้งรายละเอียด
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Cloud Revision
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Tag (Beam Annotation)
 • การใช้งานเครื่องมือ Dimension และการปรับแต่ง ประเภทต่าง ๆ
 • การตั้งค่าระยะมุมมอง View range / Region

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit Structural Essential
 • มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit Architectural Essential
 • มีความรู้ในการเขียนงานด้านวิศวกรรม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา