ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Simulation

หลักสูตร Autodesk Inventor Simulation

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

หลักสูตร “Autodesk Inventor Simulation” จะสอนเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์ความเค้นด้วยวิธี Finite Element Method (FEM)โดยจะสอนการใช้ฟังก์ชัน Stress Analysis สำหรับวิเคราะห์หาความเค้นที่เกิดจากภาระภายนอกมากระทำกับชิ้นงาน (Part) หรือกระทำกับงานประกอบ (Assembly) และฟังก์ชัน Dynamic Simulation จะเป็นการวิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นตามฟังก์ชันการทำงาน หรือชิ้นส่วนมีการเคลื่อนที่ (Kinematic) ในช่วงเวลาต่างๆ ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor Professional

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วย Stress Analysis
 • กำหนดความสัมพันธ์ (Constrains) และภาระ (Load)
 • การอ่านค่าและตีความผลเฉลยที่ได้จาก Stress Analysis
 • วิเคราะห์การเสียรูปของโครงสร้างด้วย Frame Analysis
 • วิเคราะห์กลไกทำงาน (Mechanisms) ของระบบด้วยฟังก์ชัน Dynamic Simulation
 • กำหนดความสัมพันธ์ (Constrains) และจุดต่อ (Joints) ให้กับกลไก (Mechanisms)
 • การอ่านค่าและตีความผลเฉลยที่ได้จาก Dynamic Simulation
 • การส่งที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยฟังก์ชัน Dynamic Simulation ไปวิเคราะห์ความเค้นต่อด้วยฟังก์ชัน Stress Analysis

 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials to Solid Modeling หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 8,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา