ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk Inventor Hands-on Test Drive เรียนฟรี

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Inventor Hands-On Test Drive” จะสอนให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการสร้างต้นแบบดิจิตอล 3 มิติ (3D Digital Prototyping) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor โดยมีเนื้อหาคลอบคลุมการออกแบบโมเดล 3 มิติ (Part Modeling) สร้างงานประกอบ (Assembly Modeling) และสร้างแบบสั่งงาน (Documentation and Annotation) ที่เน้นการสอนที่ล่ะขั้นตอน (Step by Step) ให้ผู้เรียนทำตาม เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพื้นฐานและเพิ่มประสบการณ์การออกแบบโมเดล 3 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักสี่ส่วนคือ สร้างสเก็ตช์ 2 มิติ (2D Sketching), สร้างโซลิด 3 มิติ (Solid Modeling), สร้างงานประกอบ (Assembly Design and Exploded View) และ สร้างแบบสั่งผลิต (Document and Annotation)

เนื้อหาของหลักสูตร

  • อินเตอร์เฟสของซอฟต์แวร์และการทำงานกับ Projects ของซอฟต์แวร์
  • สร้างสเก็ตช์ 2 มิติ (2D Sketching)
  • การสร้างโมเดลและการแก้ไข 3D Feature
  • การประกอบชิ้นงานด้วย 3D Constraint
  • การสร้างการถอดประกอบ Exploded View
  • การสร้างแบบสั่งงาน 2 มิติ (2D Drawing) จากโมเดล (3D Model)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรม Autodesk Inventor หรือที่เคยเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อน (CAD Software)

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

 

 

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา