ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Infraworks For Conceptual Design (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk  Infraworks for Conceptual Design

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk InfraWorks for Conceptual Design” จะแนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างงานด้านออกแบบผังเมือง แบบจำลองเมืองและองค์ประกอบต่างๆของเมืองซึ่งจะเชื่อมโยงข้อฐานมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System) ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางดาวเทียม เพื่อนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค การจำลองอาคาร ถนน เสาไฟฟ้า แม่น้ำ สะพาน หรือท่อน้ำต่างๆให้ออกมาในรูปแบบ Model 3มิติ การตั้งค่ามุมมองต่างๆในงานเพื่อทำ Storyboards Videos ในการนำเสนองาน ทั้งยังมีการ Combine แบบ พร้อมทั้งการอ้างอิงแบบจากไฟล์อื่น ๆ และ Collaborate ในการทำงานร่วมกัน

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ User Interface ในโปรแกรม
 • เรียนรู้การใช้งาน View Cube
 • เรียนรู้การสร้างมุมมองในงาน (Bookmarks)
 • การใช้งาน Sample GIS Data
 • การสร้างและแก้ไข Model เช่น Railways, Pipe, Roads
 • การสร้างและแก้ไข Land Areas Cut/Fill Slopes
 • การสร้าง Details ต่างๆใน Model
 • การใช้เครื่อง Analyzing สำหรับ Model
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Collaborate ในการทำงานร่วมกันกับ AutoCAD Civil 3D และ Revit
 • การตั้งค่ามุมมองในการสร้าง Storyboards Videos

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
 • มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Infraworks ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา