ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling

Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling

ะยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling จะสอนหลักการและวิธีการสร้างวัตถุ 3 มิติ (3D Model) ด้วยโปรแกรม Autodesk AutoCAD โดยมีเนื้อหาในการเรียนรู้ที่เริ่มจากพื้นฐานการสร้างและแก้ไขวัตถุ 3 มิติ (3D Model)  การสอนจะแยกการเรียนรู้ออกเป็นกลุ่มคำสั่งต่างๆ ตามประเภทการใช้งาน เช่น การนำเส้น 2 มิติ มาสร้างเป็นวัตถุ 3 มิติ, กลุ่มคำสั่งสร้างวัตถุ Create, กลุ่มคำสั่งแก้ไขวัตถุ Edit และ การสร้างผลงานเพื่อนำเสนอ Rendering เป็นต้น ด้วยการเรียนที่ให้ผู้เรียนคลิกตาม (Step By Step) เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่ง การทำแบบฝึกเพิ่มประสบการณ์การใช้โปรแกรม และการประยุกต์ความรู้สำหรับใช้ในงานเขียน 3 มิติ จริง

 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เทคนิคการหมุนเปลี่ยนมุมมองวัตถุ 3 มิติ (Visual Style, View Cube และ Orbit)
 • การสร้างวัตถุด้วย Primitive Solid Shapes (Box, Pyramid, Cylinders, Cone, Sphere, Torus และ Wedge)
 • การสร้างวัตถุ 3 มิติ รูปทรงต่างๆ (Extrude, Revolve, Sweep และ Loft)
 • การแก้ไขวัตถุ 3 มิติ การรวมวัตถุด้วยคำสั่ง Combined, Subtract และ Intersect
 • การแก้ไขวัตถุ 3 มิติ (3D Align, 3D Mirror, 3D Move, 3D Rotate และ 3D Scale
 • การใช้งาน UCS ในการสร้างวัตถุ 3 มิติ
 • การสร้างวัตถุ 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ
 • การแก้ไขผิวของวัตถุ 3 มิติ
 • การสร้างภาพเสมือนจริง Rendering

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AutoCAD Essentials มาแล้ว และหรือ มีประสบการณ์การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD 2018 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

 

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา