ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Essentials ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การเขียนแบบวิศวกรรม 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk AutoCAD ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการใช้งานเครื่องมือในการสร้างเส้น เขียนรูป และการแก้ไขเส้นหรือวัตถุ โดยการเรียนการสอนจะแยกเป็นกลุ่มคำสั่งต่างๆ ตามประเภทการใช้งาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจแสะสามารถจำแนกกลุ่มคำสั่งของโปรแกรม AutoCAD ได้ เช่น กลุ่มคำสั่งสร้างวัตถุ (Draw), กลุ่มคำสั่งแก้ไขวัตถุ (Modify), การสร้าง Layer และการเขียนเส้นบอกขนาด (Annotation) เป็นต้น ด้วยการเรียนที่ให้ผู้เรียนคลิกตาม (Step by Step) เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่ง การทำแบบฝึกเพิ่มประสบการณ์การใช้โปรแกรม และการประยุกต์ความรู้สำหรับใช้ในงานเขียนแบบจริง

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้วิธีใช้ Template สำหรับเริ่มเขียนเส้นหรือวัตถุ
 • การใช้งานและการเปลี่ยน Workspace
 • เรียนรู้การใช้งาน การสร้าง และการแก้ไขLayer ด้วย Layer Properties Manager
 • การใช้คำสั่ง Dynamic Input ช่วยเขียนวัตถุ
 • เรียนรู้กลุ่มคำสั่งสร้างวัตถุ (Draw) ได้แก่ Line, Rectangle, Circle, Arc, Ellipse และ Polygon
 • เรียนรู้กลุ่มคำสั่งแก้ไขวัตถุ (Modify) ได้แก่ Erase, Cancel, Undo, Move, Copy, Rotate, Mirror, Offset, Trim, Extent, Join และ Explode
 • การสร้างและการแก้ไข Block
 • เรียนรู้คำสั่งสร้างลายตัด (Hatch)
 • การสร้างและแก้ไขเส้นบอกขนาดด้วย Annotation Tools
 • เข้าใจรู้แบบการพิมพ์แบบ Plotting

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีความรู้ด้านการเขียนแบบ 2D Drafting และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 12,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา