ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAM Probing (งานวัด CMM)

หลักสูตร Autodesk Inventor CAM Probing

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการ Set จุด Center ด้วยโปรแกรม Inventor CAM ซึ่งจะมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการหา Center หรือจุด Origin (WCS) ของชิ้นงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ Set งาน  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเลือกใช้หัว Probe  การกำหนดค่าระยะพารามิเตอร์ในแนวแกน Z การกำหนดระยะห่างของหัว Probe กับชิ้นงานในแนวแกน X,Y และการกำหนด Machine WCS Offset และมีตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ฝึกความชำนาญในการใช้โปรแกรมมากขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Inventor CAM Probing

 • การสร้าง Setup Stock Material
 • การกำหนด Plane X,Y,Z ให้ตรงกับงาน CNC
 • การเลือกใช้หัว Probe
 • การเลือก Set ความสูงของชิ้นงาน
 • การเลือก Set หา Center จากขอบของชิ้นงาน X,Y
 • การปรับระยะความห่างของหัว Probe ก่อนถึงชิ้นงาน
 • การกำหนด Plane ความสูงก่อนที่หัว Probe จะลงถึงชิ้นงาน
 • การกำหนด Machine WCS Offset

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรการเรียนนี้ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor, Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling, Autodesk Inventor CAM 3D Milling และควรมีทักษะในการใช้เครื่อง CNC เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในการใช้ของโปรแกรม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 10,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา