ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Maya Advanced

หลักสูตร Autodesk Maya Advanced

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Maya Advanced จะเป็นการอบรมผู้ใชโปรแกรม Autodesk Maya โดยหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการอบรมด้านการสร้างโมเดล 3D ขั้นสูง, การสร้างงาน Dynamic and Simulation, การสร้าง Effect, หลักการทำงาน Scene Assembly และการ Import/Export FBX File โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมที่สอดคล้องกับงานที่ทำเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือสอบ Autodesk Certified Professional

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การใช้งาน Freezing Transformation
 • สร้างโมเดล 3 มิติ ขั้นสูงด้วย Surface
 • การทำงานกับ Smoothing meshes
 • การจัดการ Materials ขั้นสูง
 • การจัดการแสงในฉาก
 • การปรับแต่ง Raytrace Shadow
 • ปรับแต่ง Camera ขั้นสูง
 • การใช้งาน Constraint
 • การใช้งาน Controller
 • การใช้งาน Rigi Bodies
 • การใช้งาน Soft Body
 • การใช้งาน Physical fields
 • การจัดการไฟล์ FBX

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ต้องผ่านการอบรม Autodesk Maya Essentials และมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Autodesk Maya ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Window 7 Pro และ Window 1 Pro

 สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Maya ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา